Turnaround Advocaten

Altijd een passend uurtarief
voor u

Wat mag u van ons verwachten

Klachtenregeling

Klachtenprocedure algemeen

Turnaround Advocaten streeft naar dienstverlening op het hoogste niveau. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Indien dit het geval is, verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. Indien u niet tot een oplossing komt, wordt u verzocht om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van ons kantoor, of zijn plaatsvervanger indien de klacht hem betreft: 

Mr. drs. F.P.G. Dix
T. 085 - 2010010  
fdix@turnaroundadvocaten.nl

Bij ontvangst van deze schriftelijke klacht, onderzoekt de klachtenfunctionaris de bezwaren. U ontvangt binnen één week schriftelijk antwoord. Dit betreft ofwel een inhoudelijk antwoord, of indien dat praktisch niet mogelijk blijkt, de termijn waarbinnen u onze inhoudelijke reactie tegemoet kunt zien.

Wij streven er naar uw bezwaren naar tevredenheid te behandelen. Uw bezwaren kunnen voor ons mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Wat mag je van ons verwachten

Klachtenprocedure Wsnp bewindvoering

Indien u een klacht heeft over de WSNP bewindvoerder en u met haar niet tot een oplossing komt, wordt u verzocht om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van ons kantoor: 

Mr. drs. F.P.G. Dix
T. 085 - 2010010
fdix@turnaroundadvocaten.nl

Wat is een klacht?
Indien een der betrokkenen aangeeft niet tevreden te zijn over een bepaalde gang van zaken en dit aangeeft aan een van de medewerkers van Turnaround Advocaten, zal de medewerker de betrokkene erop attent maken dat een klacht kan worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. De klacht dient te zijn voorzien van de gegevens van de aanvrager (naam en adresgegevens).

Schuldenaren
Klachten van schuldenaren over algemene problemen die ontstaan door de toepassing van de wetgeving en nakoming van wettelijke verplichtingen kunnen niet gegrond worden verklaard, aangezien de wet deze zaken voorschrijft. Klachten over niet-nakoming van afspraken, communicatie e.d. door de WSNP bewindvoerder worden wel als klacht aangemerkt.  De schuldenaar ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Afhankelijk van de aard van de klacht zal de rechtbank op de hoogte worden gesteld.

Procedure
 • De klacht kan direct of via een van de medewerkers van Turnaround Advocaten worden ingediend bij de klachtenfunctionaris.
 • De klacht wordt kosteloos ingediend door de aanvrager.
 • De klachtenfunctionaris wijst de klager er op dat de klacht tevens aan de rechtbank kan worden toegezonden met het verzoek om een reactie door de rechtbank aan de Wsnp bewindvoerder  te sturen.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt de indiening van de klacht binnen 1 week na datum indiening klacht.
 • De klacht wordt geregistreerd en de termijnen geagendeerd.
 • In de periode daaropvolgend wordt onderzoek gedaan naar de aard van de klacht en de ontvankelijkheid van de klacht.
 • De betreffende medewerker waarop de klacht eventueel betrekking heeft wordt door de klachtenfunctionaris verzocht om aanvullende informatie.
 • Afhankelijk van de aard van de klacht wordt met het management besproken wat de verdere stappen zijn.
 • Een reactie op de klacht wordt binnen 4 weken na de indiening van de klacht schriftelijk verstuurd.
 • Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de rechtbank  middels kopieën van de correspondentie op de hoogte gesteld.
 • In de brief wordt verzocht om een schriftelijke reactie van de indiener. Wordt er geen reactie ontvangen (schriftelijk of wel telefonisch) dan gaat Turnaround Advocaten ervan uit dat de klacht is opgelost, hetgeen tevens in voornoemde brief wordt vermeld. Indien binnen 4 weken geen reactie is vernomen zal de klacht worden gearchiveerd.
 • De originele correspondentie en overige informatie wordt door de klachtenbehandelaar in een daartoe bestemde (digitale) map bewaard.
 • Bij de Raad voor Rechtsbijstand (inzake WSNP) kunt u een klacht indienen wanneer het een klacht betreft over gedragingen van de bewindvoerder, wanneer de klacht via de klachtenprocedure van Turnaround Advocaten niet naar tevredenheid is afgehandeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gedragscode bewindvoerder WSNP II en de klachtenregeling bewindvoerder WSNP II, te vinden op www.bureauwsnp.nl
 • Voor het klachtenformulier: http://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/veelgestelde-vragen/over-de-wsnp/ik-heb-een-klacht-over-mijn-bewindvoerder.-waar-kan-ik-terecht.html