Turnaround Advocaten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Turnaround Advocaten, gevestigd aan De Rijn 6 (5680 AG) te Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Turnaround Advocaten
De Rijn 6
5680 AG Best
T : + 31 (0)85 2010010
www.turnaroundadvocaten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Turnaround Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Paspoortgegevens;
 • Persoonsgegevens die door derden aan ons worden verstrekt in verband met de wettelijke verplichting ten aanzien van een faillissement en/of Wsnp;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doordat u betrokken bent in een faillissement en/of Wsnp en of adviesdossier;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld doordat u zich inschrijft voor onze informatie- en of opleidingsbijeenkomsten;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Turnaround Advocaten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@turnaroundadvocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Turnaround Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen of anderszins kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Turnaround Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden met betrekking tot het faillissement en/of Wsnp;
 • Turnaround Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden met betrekking tot een adviesdossier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Turnaround Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Turnaround Advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Turnaround Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Faillissementen: na afwikkeling en sluiten dossier worden gegevens 5 jaar bewaard;
 • Wsnp: na afwikkeling en sluiten dossier worden gegevens 5 jaar bewaard;
 • Adviesdossiers: na afwikkeling en sluiten dossier worden gegevens 5 jaar bewaard;
 • Sollicitaties: na sluiten van de sollicitatieprocedure worden gegevens 6 maanden bewaard;
 • Website: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden pas verwijderd op verzoek van persoon;
 • Informatiebijeenkomsten: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden pas verwijderd op verzoek van persoon.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Turnaround Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Turnaround Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Turnaround Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Turnaround Advocaten en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@turnaroundadvocaten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Turnaround Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Turnaround Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@turnaroundadvocaten.nl