Turnaround Advocaten

Algemene voorwaarden

Turnaround Advocaten B.V. - Best

Algemene voorwaarden

Per 1 maart 2009 zijn op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Turnaround Advocaten B.V.

Artikel 1:
1.1. Turnaround Advocaten B.V. (hierna : “Turnaround Advocaten”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur in de meest ruime zin. De vennootschap is statutair gevestigd en kantoorhoudende te Best.

Artikel 2:
2.1. Een opdracht komt tot stand met Turnaround Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
2.2. Bij de uitvoering van een opdracht mag Turnaround Advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Turnaround Advocaten zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Turnaround Advocaten verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Turnaround Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt.

Artikel 3:
3.1. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Turnaround Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Turnaround Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Turnaround Advocaten komt.
3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Turnaround Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van € 225.000,-.
3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4:
4.1. Turnaround Advocaten voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Turnaround Advocaten, onder welke titel ook aan derden over te dragen.
4.2. Indien de opdrachtgever desalniettemin een derde van de inhoud van de door Turnaround Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.3. De opdrachtgever vrijwaart Turnaround Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Turnaround Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Turnaround Advocaten of door deze ingeschakelde hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Turnaround Advocaten.
4.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Turnaround Advocaten aansprakelijk is.

Artikel 5:
5.1. Betaling van declaraties van Turnaround Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, ten gevolge waarvan wettelijke rente geclaimd kan worden als bedoeld in artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek, alsmede alle door Turnaround Advocaten gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Turnaround Advocaten en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Turnaround Advocaten verschuldigd is.
5.2. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 6:
6.1. De keuze van de door Turnaround Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Turnaround Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Turnaround Advocaten.
6.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Turnaround Advocaten ervan uit en bedingt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7:
7.1. Turnaround Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Turnaround Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 8:
8.1. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Turnaround Advocaten, maar ook voor de bestuursleden van Turnaround Advocaten en voor de werknemers en hulppersonen van Turnaround Advocaten, als waren zij door henzelf bedongen.
8.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Turnaround Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
8.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Niettemin heeft Turnaround Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
8.4. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.

Turnaround Advocaten is statutair gevestigd en kantoorhoudende in Best en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17238244. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Oost-Brabant onder depotnummer 23/2009.

Smink Advocaten B.V. h.o.d.n. Turnaround Advocaten - Amersfoort

Algemene voorwaarden

1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de vennootschap: het kantoor Smink Advocaten B.V., h.o.d.n. Turnaround Advocaten, gevestigd te Amersfoort;
b. cliënt: de contractpartij van de vennootschap;
c. het kantoor: de vennootschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van de vennootschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de vennootschap verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;
d. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig in eenheden van 6 minuten of anderszins) die de vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;

2. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De vennootschap verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de cliënt dan wel van de wederpartij van de vennootschap, daaronder begrepen de algemene voorwaarden waar de cliënt dan wel de wederpartij van de vennootschap eerder naar heeft verwezen dan wel naar zal verwijzen.

3. Opdracht:
a. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in met name de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
b. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de vennootschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
c. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de vennootschap te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan de vennootschap. De werking van de artikelen 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407 lid 2 BW dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.

4. Declaratie:
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. De vennootschap is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de vennootschap gehanteerde standaard uurtarief.
c. Op verzoek van de cliënt wordt hem een specificatie van de declaratie verstrekt.
d. De vennootschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse en/of eindafrekening van de opdracht.

5. Betaling:
a. Betaling van de declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
b. De vennootschap is in geval van verzuim van cliënt  gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van cliënt, op te schorten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor (im)materiële schade die ontstaat door opschorting van de werkzaamheden.
c. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de vennootschap gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
d. Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

6. Bewaartermijn gegevens:
a. Dossiers worden na beëindiging van de opdracht gedurende 7 jaren bewaard, waarna het dossier wordt vernietigd en is de vennootschap op geen enkele wijze nog aansprakelijk voor de bewaring van dossierstukken.

7. Aansprakelijkheid:
a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. De sub a. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (bestuurders van) de vennootschap, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
c. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
d. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW,  vervalt het recht op schadevergoeding in ieder  geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en   waarvoor het kantoor aansprakelijk is.

8. Klachten:
De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Klachten die uit de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt voortvloeien worden conform de interne klachtregeling van de vennootschap behandeld. De interne klachtregeling wordt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht aan cliënt overgelegd.

Amersfoort, december 2019