Turnaround Advocaten

Disclaimer

Turnaround Advocaten

Disclaimer

Turnaround Advocaten stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Turnaround Advocaten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de Turnaround Advocaten internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

E-mail
De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Turnaround Advocaten. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turnaround Advocaten vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Turnaround Advocaten, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Turnaround Advocaten geen controle heeft. Turnaround Advocaten is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Turnaround Advocaten ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Turnaround Advocaten.

Aansprakelijkheid
Turnaround Advocaten is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
De internetsite van Turnaround Advocaten wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.


KvK nummer 172.38.244