Afgelopen vrijdag werd een interessante uitspraak van de Rechtbank Limburg over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement gepubliceerd (ECLI:NL:RBLIM:2024:1689).

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 BW. De bestuurder zou kort gezegd, niet hebben gereageerd op informatieverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele kranen (hierna gezamenlijk: ‘BBW c.s.’), noch verweer hebben gevoerd tegen ambtshalve aanslagen, geen verweer hebben gevoerd toen de vennootschap werd gedagvaard door BBW c.s. en ook geen verweer hebben gevoerd toen BBW c.s. een faillissementsrekest had ingediend tegen de vennootschap. Hierdoor heeft BBW c.s. nimmer kennis kunnen nemen van de benodigde informatie over de vennootschap om haar vordering vast te stellen. Na faillietverklaring heeft BBW c.s. deze informatie wel verkregen, waarna BBW c.s. de ambtshalve opgelegde bedragen, die ten grondslag lagen aan de faillietverklaring van de vennootschap, op nihil heeft gesteld.

De bestuurder heeft zich verweerd tegen de aansprakelijkstelling door de curator. De rechtbank gaat echter niet mee in deze verweren. De slotsom is dat de bestuurder niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend bestuurder betaamt en dat dit bovendien een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Voldoende adequaat handelen van de bestuurder van de vennootschap had ertoe geleid dat de vorderingen van BBW c.s. op nihil zouden zijn gesteld, waardoor het faillissement van de vennootschap zou zijn voorkomen.

Een bestuurder doet er daarom goed aan om, zeker nadat ambtshalve aanslagen zijn opgelegd, adequaat te reageren, teneinde aansprakelijkheid te voorkomen. Het is als bestuurder van belang om op goede voet te blijven met crediteuren, post te openen en daar waar nodig actie te ondernemen. In deze casus hadden de aanslagen van BBW c.s. voorkomen kunnen worden door adequaat te reageren. Wanneer dat stadium is gepasseerd en een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid om de hoek komt kijken, is het als bestuurder van belang om tijdig advies in te winnen van een advocaat. Wij staan voor je klaar zowel op ons kantoor in Best als in Utrecht.