Nu de maatregelen in verband met COVID-19 dusdanig zijn versoepeld heeft de Belastingdienst aangekondigd vanaf 1 oktober 2021 weer aanmaningen en dwangbevelen te gaan versturen. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

COVID-19 en belastingschulden
Coulancehalve heeft de Belastingdienst vanaf de uitbraak van COVID-19 enkel aanslagen verstuurd en geen verdere incassomaatregelen getroffen. Dit zal vele ondernemers de benodigde financiële ruimte hebben gegeven ten tijde van COVID-19. Uit de berichtgeving van de Belastingdienst blijkt ook dat vele ondernemers uitstel hebben aangevraagd voor het betalen van de belastingaanslagen. In totaal zou dit gaan om 270.000 ondernemers met een totale belastingschuld van meer dan 19 miljard euro.

Deze groep van ondernemers krijgt – zo begrijp ik uit de berichtgeving van de Belastingdienst – gedurende vijf jaar de tijd om de schulden aan de Belastingdienst te voldoen. Ik vind het nogal een bedrag dat er in feite is voorgefinancierd door de Belastingdienst en ik vraag mij hardop af of de ellende voor vele ondernemers niet nu pas losbarst. Ik kan mij voorstellen dat een heleboel ondernemers tijdens COVID-19 op overlevingsstand zijn geschakeld en door de coulante opstelling van de Belastingdienst de fiscale schuld voor zich uit hebben geschoven en verder hebben zien oplopen. Is het wel mogelijk voor deze partijen om de fiscale schuld (tezamen met vermoedelijk nog andere schulden die tijdens COVID-19 zijn ontstaan) binnen een termijn van 5 jaar af te lossen?

Steek je kop niet in het zand
Voordat de wereld werd getroffen door COVID-19 zag je bij veel bedrijven die zich in financiële moeilijkheden bevonden dat ondernemers vaak als eerste hun kop in het zand staken voor de fiscale schulden, mede doordat de fiscus het vaak toeliet om deze schulden verder op te laten lopen. De Belastingdienst geeft nu aan dat zij het gesprek wil aangaan met de partijen die meerdere aanslagen open hebben staan en geen mogelijkheden zien om die te voldoen.

De Belastingdienst is bereid om een lange betalingstermijn te hanteren voor de aanslagen waarvoor uitstel is aangevraagd, maar desondanks wil ik alle ondernemers op het hart drukken om niet hun kop in het zand te steken. Bekijk goed hoe jouw financiële situatie ervoor staat en modder niet te lang door. Dit brengt je alleen maar verder in de ellende terwijl er allerlei mogelijkheden zijn om een schuldensituatie op te lossen waardoor er geen jarenlange ellende en onzekerheid ontstaat.

Akkoord
Uit recente berichtgeving volgt zelfs dat de overheid met de Belastingdienst gesprekken heeft gevoerd als gevolg waarvan de Belastingdienst bereid zou zijn om de haar gebruikelijk toekomende preferentie ten opzichte van andere crediteuren op te geven in het geval van sanering van de schulden van de onderneming. Hiermee kan er meer toebedeeld worden aan de crediteuren die normaal lager in rang staan, zodat er eerder een akkoord met de schuldeisers bereikt kan worden.

Wat kun jij als ondernemer doen?
Wat kun je doen als ondernemer met oplopende/uitgestelde (belasting)schulden:
  • Steek je kop niet in het zand;
  • Ga het gesprek aan met de Belastingdienst om te bezien in hoeverre er nog verder uitstel en/of een betalingsregeling mogelijk is;
  • Leg je schuldensituatie voor aan de Belastingdienst en probeer oplopende kosten/boetes te voorkomen;
  • Indien je de schulden niet langer overziet, wend je dan tot een specialist die jou kan helpen om inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van de onderneming;
  • Indien duidelijk is dat de schulden niet binnen een redelijke termijn voldaan kunnen worden ga dan naar een deskundige om te bekijken of de schulden van de onderneming gesaneerd kunnen worden door bijvoorbeeld een WHOA traject (Wet Homologatie Onderhands Akkoord).

Heb jij als ondernemer te maken met (grote) achterstallige belastingschulden en zoek je raad over hoe hiermee om te gaan? Neem gerust contact met me op. Wil je meer weten over de WHOA? Kijk dan ook eens op www.whoa-mkb.nl.