Collega Jaap van der Meer heeft in zijn blog van mei 2019 helder uitgelegd wat een rechtszaak kost. Maar hoe zit het met de vergoeding van de kosten die je hebt gemaakt als je een zaak wint? Dat is afhankelijk van het soort kosten en in deze bijdrage sta ik in het bijzonder stil bij de zogenaamde ‘buitengerechtelijke kosten’.

Vordering tot schadevergoeding
De schuldeiser die schadevergoeding vordert (wegens wanprestatie of onrechtmatige daad) heeft onder omstandigheden recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten die hij heeft gemaakt om zijn schadevordering te laten beoordelen of incasseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor expertise en juridisch advies.

Voorwaarden vergoeding buitengerechtelijke kosten
De Hoge Raad heeft in een recent arrest van 12 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:590) op een rij gezet wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze kosten. Vereist is dat:
  • Er een verband bestaat tussen de gebeurtenis waarvoor de wederpartij aansprakelijkheid is en de buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt (het zgn. condicio sine qua non-verband);
  • De kosten in zodanig verband staan met die gebeurtenis, dat zij mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, aan de aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend;
  • Het redelijk was om in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen;
  • De daartoe gemaakte kosten redelijk zijn.

De Hoge Raad oordeelt dat de buitengerechtelijke kosten ook verschuldigd zijn indien de benadeelde deze kosten als gevolg van de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis maakt in de redelijke veronderstelling dat hem in verband daarmee een bepaalde vordering toekomt. Ook als nadien blijkt dat hem geen vordering of lagere vordering toekomt, is het redelijk dat hij de buitengerechtelijke kosten vergoed krijgt indien voldaan is aan de hierboven genoemde voorwaarden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de benadeelde – anders dan aanvankelijk verwacht - toch geen schade blijkt te lijden.

Niet alle kosten komen voor vergoeding in aanmerking
De Hoge Raad tekent verder aan dat de buitengerechtelijke werkzaamheden die niet meer behelzen dan het opstellen en versturen van enkele gestandaardiseerde stukken - zoals een aanmaning of een andere eenvoudige brief, een klachtbrief, een opt-out verklaring en stuitingsbrieven – in een procedure niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor het voeren van een intakegesprek, het beoordelen van de haalbaarheid van de aanspraken van de benadeelde en het adviseren daaromtrent en het verzamelen van gegevens om de omvang van de aanspraken van de benadeelde te kunnen bepalen. Dat zijn werkzaamheden die ook moeten worden verricht ter voorbereiding van een procedure. Die kosten worden geacht begrepen te zijn in een door de rechter in een procedure ten gunste van de benadeelde uit te spreken proceskostenveroordeling (al dekt deze in de meeste gevallen niet de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en proceskosten).

Concluderend
Niet alle buitengerechtelijke kosten die je maakt voor rechtsbijstand krijg je 1 op 1 vergoed als je vordering in een procedure wordt toegewezen. Indien buitengerechtelijke incasso van de vordering niet is gelukt en een procedure nodig is, is het goed om dat in het achterhoofd te houden alvorens een procedure te starten. Een goede financiële afweging is belangrijk en daarbij kan ik je uiteraard helpen.