De curator heeft vandaag een e-mailbericht verzonden aan alle vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. De inhoud van deze e-mail treft u hieronder aan:

“Aan alle vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten bij het faillissement HHPV.

------ openbaar bericht ------

Geachte heer, mevrouw,

Op 8 januari jl. spraken wij elkaar over de voorgenomen overname van de activiteiten van HHPV door ZuidZorg. Inmiddels is het faillissement uitgesproken en is het koopcontract met ZuidZorg gesloten. In verband met de ontwikkelingen heb ik gemeend u allen collectief te moeten aanschrijven met betrekking tot het volgende.

Vanaf ons eerste contact d.d. 8 januari jl. tot en met heden ben ik klip en klaar geweest. Uitgangspunt is dat alle gemeenten uiterlijk 20 januari 2015 formeel moeten instemmen met de voorgenomen overname om deze te kunnen realiseren. Ik verwijs u voor nadere onderbouwing van de transactie kortheidshalve naar het aanvangsverslag als gepubliceerd op de website van mijn kantoor.

Ik begrijp en respecteer het feit dat ik u niet kan dwingen om met de overname in te stemmen. U zult daarvoor uw eigen afweging moeten maken.

Voor de volledigheid herhaal ik nogmaals de doelstellingen die ik als uitgangspunt heb genomen en neem als curator bij mijn besluitvorming en handelen:
- Continuïteit van zorg aan de klanten;
- Zoveel mogelijk beperken van de schade (voor schuldeisers en andere betrokkenen), zowel materieel als immaterieel;
- Maximaal behoud van werkgelegenheid.

Deze doelstellingen zien op de ruim 6.100 hulpbehoevenden en de 1.800 medewerkers van HHPV, ongeacht de gemeente waar de hulpbehoevenden wonen en de medewerkers werken. Ik ben ervan overtuigd dat de bereikte oplossing met ZuidZorg deze drie doelstellingen maximaal dient. Ik ben daarbij gesteund door de rechter-commissaris van de Rechtbank Oost-Brabant die gisteren de transactie formeel heeft goedgekeurd.

Uiterlijk op dinsdag 20 januari 2015 wil ik van iedere gemeente – desnoods afzonderlijk – vernemen per mail en per fax (085-2010011) of de gemeente instemt of niet. Geen reactie per mail en per fax zal door mij beschouwd worden als een ‘niet’.

Indien en voor zover u niet instemt dan wel u onthoudt van enige reactie en de transactie met ZuidZorg daarom geen doorgang kan vinden, wil ik dit als eerste berichten aan de werknemers (dit heb ik gisteren tijdens de bijeenkomst aan ruim 1.000 werknemers van HHPV beloofd) alvorens dit te publiceren op mijn website. Daarnaast wil ik graag herhalen hetgeen ik gisterenmiddag heb uitgesproken naar een gemeente: Mocht uw besluit negatief zijn, dan is het vanzelfsprekend dat u dit uitgebreid motiveert en met stukken onderbouwt. Ik zal uw reactie integraal overnemen in mijn (tussentijds) openbaar verslag, zodat ik als curator volledig en maximaal verantwoording kan afleggen zoals onder meer bepaald in art. 73a Faillissementswet. Het leek mij juist u dit niet te onthouden.

Met vriendelijke groet,
mr. drs. F.P.G. Dix
Turnaround Advocaten”